Otrzymywanie z opóźnieniem pieniędzy za towar lub usługę, to powszechne zjawisko wśród przedsiębiorców. Firmy zgadzają się na dłuższy czas oczekiwania na płatność. Niestety pomimo wyznaczonego terminu, często zdarza się że nie dostajemy określonej kwoty w przewidzianym terminie. Co wtedy? … można skorzystać z takiej usługi jak FAKTORING!

Faktoring jest nowoczesną formą finansowania działalności przedsiębiorstwa, pozwalającą poprawić jego płynność finansową. To narzędzie skierowane przede wszystkim do firm funkcjonujących na rynkach charakteryzujących się długim czasem oczekiwania na płatności.

Usługa faktoringu polega na zapewnieniu firmie płynności finansowej, przez poprawienie terminowości płatności za faktury oraz zmniejszenie ryzyka związanego ze sprzedażą towarów i usług. W życiu każdej firmy zdarzają się sytuację tzw. zatorów płatniczych. Powstaje swego rodzaju „bańka” wskutek dużego popytu na oferowane dobra i usługi, za które zapłata od odbiorcy następuje w odroczonym terminie (faktury z długim terminem płatności).

Otrzymywanie z opóźnieniem pieniędzy za towar lub usługę to zmora polskich przedsiębiorców. A jak walczyć o odzyskanie pieniędzy? Najczęściej firmy dzwonią do dłużników, wysyłają listem wezwanie do zapłaty lub bezpośrednio spotykają się z kontrahentem. Część przedsiębiorców kieruje sprawę do sądu (do akcji wkracza komornik), co trzecia wypowiada umowę lub korzysta z usług firmy windykacyjnej, a co piąta wpisuje dłużnika do bazy biura informacji gospodarczej. To ostatnie działanie ma go zmobilizować do uregulowania należności, ponieważ samo pojawienie się na liście dłużników może zniszczyć reputację firmy, przekreślając np. szanse na nowy kontrakt.

Receptą na taką sytuację może być FAKTORING, czyli wykup nieprzeterminowanych wierzytelności firmy należnych od odbiorców z tytułu dostaw towarów i świadczonych usług, wraz z krótkim finansowaniem firmy, a także zarządzaniem, monitorowaniem i dochodzeniem tych należności. Bardzo istotną rzeczą w factoringu jest fakt, że przedmiotem umowy factoringowej nie mogą być należności przeterminowane i często przedsiębiorcy mylnie traktują factoring jako formę miękkiej windykacji, sposób na ściąganie zaległych i trudnych  należności.

 Jak działa faktoring?

Aby otrzymać pieniądze za swoje faktury w tak krótkim czasie należy przede wszystkim zawrzeć umowę z faktorem. Umowa taka jest zawierana na czas nieokreślony, co stanowi jej przewagę nad umowami kredytowymi zawieranymi zwykle na jeden rok. Nie ma potrzeby corocznego odnawiania umowy! Decyzja o zawarciu umowy faktoringu jest podejmowana szybko, ponieważ przesłanki do jej podjęcia są inne niż w np. kredycie bankowym. Ocena zdolności kredytowej ma mniejsze znaczenie, a ważna staje się tzw. faktorowalność transakcji – czyli to, czy w standardowym obrocie handlowym dostawcy z jego odbiorcami występują okoliczności utrudniające skuteczne ściąganie należności. Inną ważną przewagą jest brak obowiązku ustanawiania materialnych zabezpieczeń. Standardowymi formami zabezpieczenia w faktoringu są same faktury (wierzytelności) oraz weksel własny. Następnie należy powiadomić odbiorców, iż taka umowa została zawarta i na jej podstawie wszelkie prawa wierzyciela zostały przeniesione na faktora. Odtąd płatności za faktury odbiorca będzie kierować na konto faktora, a nie na dotychczasowe konto dostawcy. Jest to jedyna zmiana, jaką odczuje odbiorca towaru.

Powiadomienie takie jest ważne dla faktora, ponieważ może on sfinansować faktury dopiero wtedy, kiedy będzie miał pewność, iż zapłata za nie nastąpi bez przeszkód. Od tego momentu już wszystko działa bardzo płynnie: faktury są na bieżąco przekazywane faktorowi, a następnego dnia następuje przelew pieniędzy od faktora do dostawcy. Pierwsza wypłata, zwana zaliczką, to zwykle 80% wartości brutto nowo przesłanych faktur. Pozostałe 20% wpływa do dostawcy gdy tylko odbiorca ureguluje należność. Gdy odbiorca nie ureguluje danej należności w terminie, wówczas wyspecjalizowany pracownik faktora kontaktuje się z nim, by wyjaśnić przyczyny braku zapłaty oraz ustalić datę spodziewanej płatności. Opóźnienie dłuższe niż kilka dni powoduje wysyłkę wezwania do zapłaty.

W przypadku, gdy opóźnienie w płatności się przedłuża, faktor może zaproponować restrukturyzację należności polegającą na rozłożeniu jej na kilka bardziej dogodnych rat. Jeżeli odbiorca uporczywie odmawia płatności, istnieje możliwość – na wniosek dostawcy – wszczęcia windykacji sądowej. Jeśli płatność nie następuje, a opóźnienie przekracza termin, jaki ustalił dostawca z faktorem, może zaistnieć obowiązek zwrotu faktorowi zaliczki wypłaconej wcześniej na tę fakturę. Praktycznie odbywa się to w formie potrącenia odpowiedniej kwoty z kolejnej zaliczki lub też 20% pozostałości od zapłaconych już faktur, bez konieczności dokonywania fizycznego zwrotu środków do faktora. Ten mechanizm jest bardzo wygodny dla dostawcy i odróżnia faktoring od innych podobnych usług bankowych. Zwrot zaliczki przez dostawcę (faktoranta) ma miejsce w najbardziej powszechnej odmianie faktoringu – tzw. faktoringu z regresem. Jest to najbardziej popularna forma usługi. Istnieje również możliwość zawarcia takiej umowy, w której zwrot zaliczki nie będzie następował, ponieważ transakcja będzie ubezpieczona od braku zapłaty ze strony odbiorcy. Taka usługa to faktoring bez regresu.

W faktoringu bez regresu to faktor decyduje, jakie łączne kwoty faktur wobec poszczególnych odbiorców można sfinansować. Są to tak zwane limity dla poszczególnych odbiorców. Ryzyko braku zapłaty do kwoty limitu przejmuje wówczas faktor. Jest to usługa nieco droższa od standardowego faktoringu z regresem, jednak są sytuacje, w których warto się na nią zdecydować. Należy pamiętać, że kwota limitu zależy od oceny samego faktora, ponieważ to on ponosi ryzyko braku zapłaty. Z tego powodu właśnie, większość firm wybiera faktoring z regresem, ponieważ tu limity dla odbiorców stosowane są wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.  Zawierając umowę faktoringu, dostawca nie tylko zapewnia sobie wygodne źródło finansowania, ale też uzyskuje wsparcie w procesie zarządzania należnościami.

Faktoring skierowany jest przede wszytki dla małych i średnich przedsiębiorstw, które są na wczesnym etapie rozwoju działalności oraz w fazie dynamicznego rozwoju gdzie kluczowym czynnikiem warunkującym rynkowy sukces jest płynność. Firmy skarżące się na niedobór gotówki zamieniają swoje nieprzeterminowane należności w gotówkę i nie muszą czekać na termin ich zapadalności. Faktoring może róże być również alternatywą dla firm, których zdolność kredytowa jest niewystarczająca w ocenie banku.

Wady faktoringu:

  • wysoki koszt finansowania, również w stosunku do kredytu;
  • znaczna część faktorów rozpoczyna współpracę z firmami o wysokich obrotach, w praktyce oznacza to, że bankowi faktorzy obsługują korporacje, natomiast pozostałe firmy faktoringowe małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • z racji tego, że faktoring nie jest jeszcze powszechnie stosowanym narzędziem wspierania działalności, tym bardziej na obszarach tzw. gminnych i powiatowych, kontrahentom zależy na bezpośredniej współpracy biznesowej bez udziału faktora;
  • długotrwała procedura związana z zawarciem umowy.

Zalety faktoringu:

  • oszczędność czasu i pieniędzy w zakresie administrowania należnościami od kontrahentów;
  • możliwość szybkiego otrzymania środków bez konieczności oczekiwania na termin zapadalności faktur;
  • kontrahenci płacą szybciej faktorowi przez wzgląd na prawne konsekwencje;
  • poprawa płynności;
  • uzyskanie przewagi konkurencyjnej (poprzez stosowanie wydłużonych terminów płatności);
  • gwarancja odzyskania należności.

Choć usługa faktoringu nie jest powszechnie stosowanym narzędziem poprawy płynności  firmy to jednak warto na nią zwrócić uwagę i potraktować jako alternatywne źródło finansowania, np. w stosunku do kredytu bankowego. Pomimo wysokich kosztów faktoring może przynieść dla firmy szereg wymiernych korzyści, o których wspomniano wcześniej, a także przyczynić się do znacznego rozwoju firmy i uzyskania przewagi konkurencyjnej.

(Funduszenafirme.pl, 24.10.2014 r.)