Najnowsze badania przedsiębiorstw trudniących się faktoringiem skupiło się na grupie 57 podmiotów. Statystyki GUS wskazują, że wartość wykupionych przez nie wierzytelności podskoczyła względem minionego roku o 15,3%, sięgając 152 681 mln zł. Z usług faktoringowych skorzystało 8 883 klientów, czyli nieco ponad 3% więcej niż rok wcześniej.

W grupie 57 podmiotów prowadzących w 2014 r. działalność faktoringową było 41 niebankowych przedsiębiorstw prowadzących ten rodzaj działalności oraz 16 banków komercyjnych, które zajmowały się faktoringiem obok statutowej działalności bankowej.

Spośród niebankowych przedsiębiorstw faktoringowych 27 należało do grup kapitałowych, 22 było jednostkami zależnymi, trzy jednostkami dominującymi, a dwie dominującymi i zależnymi jednocześnie. Natomiast wśród badanych banków 12 należało do grup kapitałowych.

W trzydziestu niebankowych przedsiębiorstwach faktoringowych dominował kapitał krajowy, a w jedenastu kapitał zagraniczny. W grupie niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową dominowały spółki akcyjne (20 jednostek) i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19 jednostek), dwa przedsiębiorstwa miały inną formę organizacyjną.

Niebankowe przedsiębiorstwa faktoringowe zatrudniały 1 088 osób na podstawie umowy o pracę, 87 na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej, umowy o dzieło, a 66 na podstawie ustawy o działalności gospodarczej.

Sieć dystrybucji tworzyło łącznie 103 oddziały, przedstawicielstwa i filie.

Z usług faktoringowych w 2014 r. skorzystało 8 883 klientów, o 3,2% więcej niż w roku poprzednim. Z tej liczby 30,7% prowadziło działalność w zakresie przemysłu, 29,5% handlu, 14,4% usług, 7,4% w zakresie transportu i tyleż samo w zakresie budownictwa.

Wartość wykupionych wierzytelności przez badane przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością faktoringową (łącznie) wzrosła o 15,3%, z 132 424 mln zł w 2013 r. do 152 681 mln zł w roku 2014.

W faktoringu krajowym wartość wykupionych wierzytelności zwiększyła się o 18,3% do 132 430 mln zł, a w faktoringu zagranicznym zmniejszyła się o 1,0%. Faktoring krajowy stanowił 86,7% ogólnej wartości wykupionych wierzytelności, a faktoring zagraniczny 13,3%.

W 2014 r. w faktoringu krajowym najczęściej stosowano faktoring bez regresu (54,2%) i faktoring z regresem (39,1%), sporadycznie faktoring odwrotny (odwrócony) (5,3%) i faktoring mieszany (1,5%).

W bankach komercyjnych, które prowadziły działalność faktoringową, wartość wykupionych wierzytelności zwiększyła się o 13,8% do kwoty 68 922 mln zł, z tego faktoring krajowy stanowił 90,6%, a faktoring w handlu zagranicznym 9,4%.

W grupie niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową wartość wykupionych wierzytelności wzrosła o 16,6% do kwoty 83 759 mln zł, z tego faktoring krajowy stanowił 83,6%, a faktoring w handlu zagranicznym 16,4%.

Wartość zaangażowanych środków finansowych przez przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością faktoringową (łącznie) na koniec 2014 r. wzrosła o 19,1% i wyniosła 19 703 mln zł. Środki finansowe w 90,1% zaangażowane były w faktoring krajowy, a w 9,9% w faktoring zagraniczny.

Banki do prowadzonej działalności faktoringowej zaangażowały środki w kwocie 8 797 mln zł, z tego 91,3% przypadało na faktoring krajowy, a 8,7% na faktoring zagraniczny.

Pozostałe niebankowe przedsiębiorstwa prowadzące działalność faktoringową zaangażowały środki finansowe o wartości 10 906 mln zł, z tego 89,1% w faktoring krajowy, i 10,9% w faktoring zagraniczny.

Z badanej zbiorowości niebankowych przedsiębiorstw, których działalność faktoringowa była jedynym lub dominującym rodzajem działalności, 25 firm prowadziło pełną księgowość, a jedna księgi przychodów i rozchodów. Wartość aktywów tych firm wzrosła w ciągu 2014 r. do kwoty 13 420 mln zł (o 29,1%). Dominującą pozycję majątku stanowiły aktywa obrotowe – 13 132 mln zł. Udział należności krótkoterminowych w aktywach obrotowych wyniósł 8 239 mln zł (62,7%) i wzrósł o 26,8% w porównaniu z rokiem 2013. Drugą co do wielkości pozycją aktywów obrotowych były inwestycje krótkoterminowe – 4 881 mln zł (37,2%), które składały się głównie z krótkoterminowych aktywów finansowych (98,1%).

W pasywach ogółem tych 25 niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową – 94,3% wartości stanowiły zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym zobowiązania krótkoterminowe (96,4%). Kapitały własne wyniosły 761 mln zł, w tym kapitały zapasowe stanowiły 52,3%, a kapitały podstawowe 30,9% ogólnej wartości kapitałów własnych.

Przychody z całokształtu działalności wyniosły 779 mln zł i w stosunku do roku 2013 zwiększyły się o 31,8%, w tym przychody ze sprzedaży stanowiły 77,0%. Koszty z całokształtu działalności zwiększyły się o 39,6% i wyniosły 621 mln zł, a wpływ na to miało zwiększenie kosztów finansowych o 65,8 % oraz kosztów z działalności operacyjnej o 15,5%.

(eGospodarka.pl / Aleksandra Baranowska-Skimina, 26.06.2015 r.)